Terms & Conditions

Laatst bijgewerkt: 5 april 2021

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u Onze Service gebruikt.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden worden gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van deze Algemene voorwaarden:

Bedrijf (in deze Overeenkomst "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze" genoemd) verwijst naar NEDSCAVE.IO.

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Service verwijst naar de Website.

Algemene voorwaarden (ook wel "Voorwaarden" genoemd) betekent deze Algemene voorwaarden die de volledige overeenkomst vormen tussen u en het bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Service.

Sociale-mediaservice van derden betekent alle services of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of services) die door een derde partij worden geleverd en die door de Service kan worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld.

Website verwijst naar NEDSCAVE.IO, toegankelijk via https://nedscave.io

U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf, of een andere juridische entiteit namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, zoals van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze Service en de overeenkomst tussen U en het Bedrijf. Deze Algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Service.

Uw toegang tot en het gebruik van deze Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Algemene voorwaarden. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Service of deze gebruiken.

Door de toegang tot of het gebruik van de Service stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Als U het niet eens bent met enig onderdeel van de Algemene voorwaarden, heeft U mogelijk geen toegang tot de Service.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is ook afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons Privacybeleid beschrijft Ons beleid en Onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke informatie wanneer u de Applicatie of de website gebruikt en vertelt U over Uw Privacyrechten en hoe de wet U beschermt. Lees Ons Privacybeleid zorgvuldig door voordat u Onze Service gebruikt.

Links naar Andere Websites

Onze Service kan links bevatten naar websites van derden of naar services die geen eigendom zijn van of worden beheerd door het Bedrijf.

Het Bedrijf heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor om het even welke schade of verlies die veroorzaakt of waarvan wordt beweerd dat ze veroorzaakt zijn in verband met het gebruik van, of het vertrouwen op, zulke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via zulke site of bron.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor welke speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade wegens gederfde winst, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Service, software van derden en/of hardware van derden die bij de Service worden gebruikt, of anders in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs als het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als het herstel ervan niet aan zijn wezenlijke doel voldoet.

"IN HUIDIGE STAAT" en "ZOALS BESCHIKBAAR"-disclaimer

De Service wordt aan u geleverd "IN DE HUIDIGE STAAT" en "ZOALS BESCHIKBAAR" en met alle fouten en defecten zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens zijn Gelieerde ondernemingen en zijn en hun respectieve licentiegevers en serviceverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit het handelen, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking van het voorgaande, biedt het Bedrijf geen garantie of verbintenis, en geeft het geen enkele verklaring dat de Service aan Uw vereisten zal voldoen, de beoogde resultaten zal behalen, compatibel zal zijn met of zal werken met andere software, applicaties, systemen of services, zal werken zonder onderbreking, zal voldoen aan alle prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of vrij zal zijn van fouten of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het Bedrijf, noch een van de leveranciers van het bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten daarop opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, zijn servers, de inhoud of e-mails die door of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Geschillenbeslechting

Als u zich zorgen maakt of een geschil heeft over de Service, gaat u ermee akkoord eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

Interpretatie van vertalingen

Deze Algemene voorwaarden zijn mogelijk vertaald als we ze via onze Service aan u ter beschikking hebben gesteld. U gaat ermee akkoord dat de originele Engelse tekst prevaleert in geval van een geschil.

Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden

Wij behouden Ons het recht voor om naar eigen inzicht deze Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van belang is, proberen We u dit minstens 15 dagen van tevoren te melden, voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een wezenlijke wijziging inhoudt, wordt naar Ons eigen goeddunken bepaald.

Door Onze Service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als U niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Service.

Contact met ons

Als u vragen heeft over deze Algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: operator@nedscave.io