Terms & Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

อัพเดตล่าสุด: 5 เมษายน 2564

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา

การตีความและคำจำกัดความ

การตีความ

คำที่มีตัวอักษรเริ่มต้นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายตามเงื่อนไขต่อไปนี้ คำจำกัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏในรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์

คำจำกัดความ

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้:

Company(บริษัท) (เรียกอีกอย่างว่า "บริษัท" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา" ในข้อตกลงนี้) หมายถึง NEDSCAVE.IO

Device(อุปกรณ์) หมายถึงอุปกรณ์ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงบริการได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตดิจิทัล

Service(การใช้บริการ) หมายถึงเว็บไซต์

Terms and Conditions(ข้อกำหนดและเงื่อนไข) (เรียกอีกอย่างว่า "ข้อกำหนด") หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ซึ่งเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ บริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการ

Third-party Social Media Service(บริการโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สาม) หมายถึงบริการหรือเนื้อหาใดๆ (รวมถึงดาต้า ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ) ที่จัดหาโดยบุคคลที่สามซึ่งอาจถูกแสดง รวบรวม หรือจัดทำขึ้นจากการใช้บริการ

Website(เว็บไซต์) หมายถึง NEDSCAVE.IO ที่เข้าได้จาก https://nedscave.io

You(คุณ) หมายถึงบุคคลที่เข้าถึง หรือใช้บริการ หรือบริษัท หรือนิติบุคคลอื่นๆ ในนามของบุคคลดังกล่าวที่เข้าถึงหรือใช้บริการตามความเหมาะสม

การยอมรับข้อตกลง

นี่คือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้บริการนี้และข้อตกลงที่ดำเนินการระหว่างคุณและบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้บริการ

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณขึ้นอยู่กับการยอมรับและการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ และคนอื่นๆ ที่เข้าถึงหรือใช้บริการ

ในการเข้าถึงหรือใช้บริการ คุณตกลงที่จะทำสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณจะขึ้นอยู่กับการยอมรับและการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอธิบายถึงนโยบายและขั้นตอนของเราเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและกฎหมายที่ปกป้องคุณ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยบริษัท

บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามใดๆ ทั้งสิ้น คุณรับทราบและตกลงต่อไปว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทางกฎหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมสำหรับความเสียหาย การสูญเสีย หรือการถูกกล่าวหาว่ามีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเนื้อหา สินค้า หรือบริการใดก็ตามที่มีอยู่บนเว็บไซต์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายบังคับใช้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทหรือซัพพลายเออร์ของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียข้อมูล การหยุดชะงักทางธุรกิจ ความเสียหายส่วนบุคคล การสูญเสียความเป็นส่วนตัว หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือไม่สามารถใช้บริการซอฟต์แวร์และ/หรือฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สามได้ หรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดนี้) แม้ว่าบริษัทหรือซัพพลายเออร์นั้นรับรู้ถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือแม้ว่าการแก้ไขจะล้มเหลวตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็ตาม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่"

บริการนี้มีให้กับคุณ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่" พร้อมด้วยความผิดพลาดและข้อบกพร่องทั้งหมดโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายบังคับใช้ บริษัทในนามของตนเองและในนามของบริษัทในเครือรวมถึงผู้อนุญาตและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องนั้นปฏิเสธอย่างชัดแจ้งในการรับประกันทางด้านกฎหมายหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริการรวมถึงการรับประกันโดยนัยทั้งหมดเกี่ยวกับความสามารถในการค้า ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เฉพาะกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิดสิทธิ์ และการรับประกันที่อาจเกิดขึ้นจากการเจรจา การปฏิบัติงาน การใช้งาน หรือการปฏิบัติทางการค้า โดยไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทไม่มีการรับประกันหรือดำเนินการใดๆ และไม่มีการรับรองใดๆ ว่าบริการจะตรงตามความต้องการของคุณตามที่ตั้งใจไว้ หรือไม่รับรองว่าสามารถทำงานเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ระบบ หรือบริการอื่นๆ โดยไม่มีปัญหาตามมาตรฐานประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือใดๆ โดยปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดๆ ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ก็ตาม

โดยไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทและผู้ให้บริการของบริษัทไม่มีการรับรองหรือรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย: (ก) เกี่ยวกับการดำเนินการหรือความพร้อมใช้งานของบริการ ข้อมูล เนื้อหา วัสดุ หรือรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ด้วย; (ข) บริการจะไม่เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาด; (ค) เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือสกุลเงินของข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่ให้บริการ หรือ (ง) บริการ เซิร์ฟเวอร์ เนื้อหา หรืออีเมลที่ส่งจากบริษัทหรือส่งในนามบริษัทนั้นปราศจากไวรัส สคริปต์ โทรจัน เวิร์ม มัลแวร์ ตัวระเบิดเวลาหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

การระงับข้อโต้แย้ง

หากคุณมีข้อกังวลหรือข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับบริการ คุณตกลงที่จะพยายามแก้ไขข้อโต้แย้งอย่างไม่เป็นทางการก่อนโดยการติดต่อกับบริษัท

การตีความการแปลภาษา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจได้รับการแปลภาษา หากเราทำให้บริการของเราพร้อมให้คุณใช้งาน คุณยอมรับว่าข้อความภาษาอังกฤษต้นฉบับจะมีผลเหนือกว่าในกรณีที่มีข้อพิพาท

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขเป็นสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผลบังคับใช้ สิ่งที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

ในการเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการแก้ไขเหล่านั้นมีผลบังคับใช้แล้ว แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขเหล่านั้นแล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน กรุณาหยุดใช้เว็บไซต์และบริการ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณสามารถติดต่อเราได้ที่:

อีเมล: operator@nedscave.io